سلام بر کسی که از خداوند و پدر و مادر و از شخصی که نعمت گرفته است، تشکر می کند

سلام بر کسی که از خداوند و پدر و مادر و از شخصی که نعمت گرفته است، تشکر می کند

6 Trackbacks / Pingbacks

  1. happiness-sadness-thought
  2. taqibat
  3. beres
  4. shopramz
  5. alkalam
  6. sildenafil (antihypertensive) 20 mg tablet cost

Leave a Reply