سلام بر کسی که از خداوند و پدر و مادر و از شخصی که نعمت گرفته است، تشکر می کند

سلام بر کسی که از خداوند و پدر و مادر و از شخصی که نعمت گرفته است، تشکر می کند

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. viagra pro order now
  2. on line casino game for play

Leave a Reply