سلام بر کسی که از خداوند و پدر و مادر و از شخصی که نعمت گرفته است، تشکر می کند

سلام بر کسی که از خداوند و پدر و مادر و از شخصی که نعمت گرفته است، تشکر می کند

Be the first to comment

Leave a Reply